NULL

Kategorie


  • Nejvyšší kvalita od největších kapacit v oboru Nejvyšší kvalita od největších kapacit v oboru
  • Nejmodernější technologie dostupná na trhu Nejmodernější technologie dostupná na trhu

Obchodní podmínky

Preambule

Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti obchodního styku mezi firmou Dataflex Security, s.r.o., se sídlem Shiran Tower, Lužná 716/2, Vokovice, 160 00 Praha 6, IČ: 03631061, DIČ: CZ03631061, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 235086, a všechny elektronické obchody jí vlastnící či provozující, dále jen „prodávající“, na straně jedné a kupujícími na straně druhé.

Tyto obchodní podmínky upravují rozdílně práva a povinnosti pro kupující, kteří vystupují ve vztazích s prodávajícím jako kupující spotřebitelé (dále jen „kupující spotřebitel“), kdy kupující spotřebitel je vymezen §419 z. č.  89/2012 Sb. a rozdílně pro osoby fyzické či právnické podnikající podle §420 z. č.   89/2012 Sb. a živnostenského zákona či jiného zvláštního zákona či státní instituce a organizace (dále jen „kupující podnikatel“), kteří ve vztazích s prodávajícím jednají v rámci své obchodní či jiné podnikatelské činnosti, kdy rozdílná práva a povinnosti obou kupujících jsou upravena a odlišena níže jako práva a povinnosti „kupujícího spotřebitele“ a práva a povinnosti „kupujícího podnikatele“. Pokud tyto podmínky upravují některá práva společně a shodně pro kupujícího spotřebitele i kupujícího podnikatele, jsou kupující podnikatel i kupující spotřebitel shodně označováni jako „kupující“. Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím spotřebitelem se řídí níže uvedenými obchodními podmínkami a dále v rozsahu těmito podmínkami neupravenými z. č.  89/2012 Sb. (dále jen „o.z.), z.č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele a dále předpisy upravujícími vztahy mezi prodávajícím a kupujícím nepodnikatelem.

Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem se řídí níže uvedenými obchodními podmínkami a dále v rozsahu těmito podmínkami neupravenými z.č. 90/2012 Sb. (dále jen „Zákon o obchodních korporacích") a dále příslušnými právními předpisy upravujícími vztahy mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem. Přijetí zboží kupujícím podnikatelem od prodávajícího, jakož i závazná objednávka potvrzená prodávajícím, platí jako uznání a uzavření kupní smlouvy dle těchto smluvních obchodních podmínek a kupující souhlasí s obchodními podmínkami ve znění k okamžiku odeslání závazné objednávky a je jimi vázán okamžikem uzavření kupní smlouvy. Je-li kupujícím spotřebitel, umístěním nabídky prodeje zboží na internetových stránkách s informací, že zboží je na skladě prodávajícího, vyjadřuje prodávající svoji vůli uzavřít kupní smlouvu na zboží, popř. služby za uvedených podmínek. Kupní smlouva vzniká okamžikem potvrzením doručené objednávky od kupujícího prodávajícím. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp. prodávající.

Spotřebitel (kupující) - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami. Spotřebitel při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech. Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

Kupující podnikatel je osoba, která nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem. Kupující, který nakupuje „na IČO“ – uvede tedy při uzavírání kupní smlouvy jméno své firmy a její IČO je považován za podnikatele a nevztahuje se na něj právo ochrany spotřebitele (např. nemusí být reklamace řešena do 30 dnů, nemá právo na vrácení zboží koupeného přes internet do 14 dnů atd…). Kupující podnikatel je osoba zapsaná v obchodním rejstříku (především obchodní společnosti) nebo osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění (živnostník zapsaný v živnostenském rejstříku) nebo osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů (sem patří např. svobodná povolání jako advokacie apod.), anebo osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu.

Individuální písemná smlouva prodávajícího s kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám nebo je může doplňovat.

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

Prodávající se zavazuje informovat řádně kupujícího o vlastnostech prodávaných výrobků, o způsobu použití a údržby výrobku. Je-li to potřebné, s ohledem na povahu výrobku, zajišťuje prodávající potřebné informace v písemném, srozumitelném návodu přiloženém k výrobku. Nabízené zboží odpovídá popisu uvedenému u nabízeného zboží.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má tak možnost se s nimi seznámit.

Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit.

Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které objednatel používá.

1. Sdělení před uzavřením smlouvy

Dataflex Security, s.r.o. tímto sděluje, že:

a) náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek Vašeho operátora, Dataflex Security, s.r.o. si neúčtuje žádné další poplatky, to se netýká příp. smluvní přepravy),

b) požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění Kupujícím od Dataflex Security, s.r.o, příp. povinnost zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu se týká požadavků Kupujícího na poskytnutí specifických služeb, jsou-li vyžadovány a poskytovány,

c) Dataflex Security, s.r.o neuzavírá smlouvy, jejímž předmětem je opakované plnění, pokud takové smlouvy zprostředkovává, nejkratší dobu, po kterou bude smlouva strany zavazovat, sděluje poskytovatel daného plnění, včetně údajů o ceně, nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná,

d) V případě licenčních smluv uzavíraných na dobu neurčitou, je cena licence sjednána za celou dobu poskytování licence, není-li uvedeno jinak;

e) Ceny zboží a služeb jsou na webu provozovaném Dataflex Security, s.r.o uváděny včetně i bez DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady,

f) v případě, že spotřebitel chce podat stížnost, může tuto uplatnit na kontaktním telefonu +420 220 105 560 nebo emailuinfo@dataflex-security.com, případně se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.

2. Ceníky a ceny zboží

Ceny prodávaného zboží jsou prodávajícím aktualizovány každý den a aktuální ceny jsou uvedeny na webových stránkách prodávajícího. Jako cena při uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím platí cena uvedená v ceníku v době uzavření kupní smlouvy. Ceny jsou platné v době objednávky a jsou uvedeny bez DPH i včetně DPH, součástí ceny není recyklační poplatek. Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku nebo zboží, které není na skladě, může být požadována úhrada zálohy. Pokud není cena zboží známa v době uzavření kupní smlouvy, bude stanovena dohodou stran později, kdy v tomto případě má kupující spotřebitel povinnost do 2 dnů od prokazatelného sdělení kupní ceny prodávajícím sdělit, zda sdělenou kupní cenu akceptuje či nikoliv. V případě, že kupující nesdělí ve lhůtě akceptaci ceny, považuje se tento projev jako nesouhlas s cenou a s nabídkou prodávajícího, kdy prodávající je následně oprávněn zrušit objednávku bez sankcí pro obě strany.

Kupní cenu za dodávané zboží lze zaplatit bezhotovostním převodem předem na základě zálohové (proforma) faktury nebo na dobírku při převzetí zboží, kterou vystaví prodávající kupujícímu na základě žádosti kupujícího. Státním institucím a organizacím lze po předchozí dohodě poskytnout splatnost vystavených daňových dokladů na úhradu kupní ceny dle dohody.

Změna fakturační adresy na již vystavené faktuře je možná ve stejném měsíci vystavení, a to na základě žádosti kupujícího. Úkon je zpoplatněn za poplatek 100,- Kč, který slouží k úhradě více nákladů spojených s tímto úkonem, kdy v případě žádosti kupujícího o zaslání takto opravené faktury poštou po České republice bude účtován kupujícímu poplatek 200,- Kč bez DPH (tj. 242,- Kč včetně DPH) jako náhrada za poštovné a náklady spojené s odesláním. V případě žádosti o zaslání opisu daňového dokladu či jiného dokladu, je účtován manipulační poplatek 200,- Kč s DPH (165,30,- Kč bez DPH).

V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je zboží zasíláno po obdržení peněz na účet prodávajícího.

V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Účet prodávajícího a jeho číslo je uvedeno na každém jeho daňovém dokladu (faktura).

Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

Prodávající vystaví kupujícímu fakturu a zašle ji v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího, kterou uvedl v objednávce.

3. Uživatelský účet

Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce elektronického obchodu společnosti Dataflex Security, s.r.o. může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně těchto obchodních podmínek).

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

Uvede-li kupující prodávajícího záměrně v omyl a způsobí tím prodávajícímu škodu, je prodávající oprávněn kupujícího identifikovat a škodu po něm vymáhat.

4. Objednání zboží

Objednat zboží a platně uzavřít kupní smlouvu si může kupující telefonicky, emailem, nebo prostřednictvím internetového obchodu provozovaného společností Dataflex Security, s.r.o.. Jakákoliv výše zmíněná forma objednávky je závazná. Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu v objednávce nezbytné údaje potřebné k úspěšnému splnění objednávky (tj. určení způsobu dodání, jméno přesně podle občanského průkazu, doručovací adresa, fakturační údaje atd.). Obchodovat a uzavírat kupní smlouvu prostřednictvím prostředků komunikace na dálku mohou pouze osoby, které jsou k těmto právním úkonům způsobilé. Nezletilí mohou uzavírat kupní smlouvu pouze v rozsahu jejich způsobilosti dovolené v právní normě. Zákonní zástupci odpovídají za škody vzniklé prodávajícímu jednáním nezletilých. Kupní smlouvu týkající se zboží vyšší hodnoty, mohou za nezletilé uzavřít pouze jejich zákonní zástupci. Objednávka kupujícího je závazná pro obě strany okamžikem jejího potvrzení prodávajícím. V případě změny objednávky, která již byla dříve potvrzena prodávajícím, je takto změněná objednávka závazná pro obě strany okamžikem potvrzení změny objednávky prodávajícím. Prodávající není povinen akceptovat změnu objednávky v okamžiku, kdy již předal zboží dle původní objednávky přepravci, či již zboží upravil na přání zákazníka. V případě úplného zrušení objednávky ze strany kupujícího již potvrzené objednávky prodávajícím, a to i po výše zmíněné důvodné neakceptaci změny závazné objednávky ze strany prodávajícího, může prodávající po kupujícím podnikateli požadovat smluvní pokutu (poplatek za manipulaci a administrativu) ve výši 10 % z ceny zboží. Tento storno poplatek se neúčtuje v případě uplatnění práva na odstoupení od smlouvy dle §1829 občanského zákoníku. Úhradou smluvní pokuty není dotčen nárok prodávajícího na náhradu případně vzniklé škody. Kupující podnikatel, který je právnickou osobou, může objednat zboží prostřednictvím osoby, která je oprávněná za právnickou osobu jednat v souladu s platnou právní úpravou, kdy své oprávnění jednat za právnickou osobu je povinna dotyčná jednající osoba doložit příslušným způsobem. V případě překročení oprávnění jednající osoby za právnickou osobu je kupující právnická osoba zavázaná z tohoto jednání. Objednávka, jakož i veškeré listiny související s právními úkony mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem musí obsahovat náležitosti kladené obchodní listiny.

5. Plnění, změna ceny a následky

Ohledně zboží, které bylo uvedeno v nabídce prodávajícího s informací, že není dostupné skladem v okamžiku objednávky kupujícího, tedy jde o zboží „na objednávku“, vzniká kupní smlouva až potvrzením objednávky ze strany prodejce. Prodejce tuto nemusí potvrdit, čímž nevzniká kupní smlouva, v případě, že objednané plnění se stane nemožným, neboť objednané zboží se již nevyrábí, nebo se nedodává na trh dostupný prodávajícímu, nebo je dlouhodobě nedostupné vinou nikoliv na straně prodávajícího. Týká-li se výše uvedená nemožnost plnění pouze části objednaného plnění, nemusí potvrdit pouze tu část objednávky. Prodávající může zrušit objednávku a odstoupit od smlouvy vůči kupujícímu podnikateli ohledně zboží, které je uvedeno v nabídce prodávajícího s informací, že není skladem v okamžiku objednávky kupujícího, dojde-li k výrazné změně kupní ceny, za kterou kupující od dodavatelů zboží získává, kdy tato změna nebyla prodávajícímu známa v době potvrzení objednávky. Prodávající je povinen před odstoupením od smlouvy o změně ceny informovat neprodleně kupujícího, a pokusit se o dohodu, kdy v případě, že s kupujícím nedojde k dohodě o nové ceně, je oprávněn prodávající odstoupit.

6. Dodací lhůty

U zboží, které má prodávající k dispozici na skladě, je toto k dodání zpravidla do 3 pracovních dní po potvrzení objednávky prodávajícím, případně je jiný termín dodání uveden u nabízeného zboží jak na internetových stránkách prodávajícího, či případné jiné nabídce, případně je termín dodání stanoven na základě dohody mezi prodávajícím a kupujícím. Pokud není možné zboží dle objednávky kupujícího dodat do 3 pracovních dní, sdělí toto prodávající kupujícímu do druhého pracovního dne po obdržení objednávky spolu s termínem dodání. Pokud je požadována úhrada zboží předem a prodávající má zboží na skladě, bude zboží odesláno do 3 pracovních dnů od obdržení platby. Pokud kupující nemá zájem na sděleném termínu dodání zboží, je povinen tuto skutečnost oznámit prodávajícímu nejpozději následující pracovní den. V případě, že nebude nový termín dodání do 10 dnů od jeho sdělení ze strany kupujícího výslovně akceptován, může prodávající od smlouvy odstoupit bez sankcí pro obě strany. Okamžikem doručení oznámení prodávajícího o nezájmu o dodání zboží v uvedeném termínu se ruší objednávka od počátku, bez jakýchkoliv sankcí či jiných závazků pro prodávajícího i kupujícího. Pokud požaduje kupující pozdější den dodání, než který uvádí prodávající u nabízeného zboží, nebo jiný, než byl prodávajícím sdělen kupujícímu při potvrzení objednávky, je kupující oprávněn a zároveň povinen uvést toto v objednávce, nebo toto neprodleně sdělit prodávajícímu nejpozději následující pracovní den po obdržení potvrzení objednávky či obdržení termínu dodání stanoveném prodávajícím. V případě, že kupující toto neučiní, odpovídá za škody prodávajícího spojené s případným nepřevzetím či nedodáním zboží ve stanoveném či dohodnutém termínu dodání. Termín dodání požadovaný zákazníkem je závazný pro obě strany okamžikem potvrzení tohoto termínu prodávajícím. V případě dodání zboží prodávajícím kupujícímu prostřednictvím přepravce se lhůta dodání výše uvedená prodlužuje o 1-2 pracovní dny potřebné k zabalení a dopravy zboží ke kupujícímu. Prodávající neručí kupujícímu za škodu způsobenou zpožděním dodání zboží, které vzniklo plně vinou přepravce a jeho prodlením. V případě, kde je však kupující spotřebitelem, musí být zboží doručeno nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy, pokud není jiné dohody. V případě, že by byl termín doručení delší, než 30 dnů, musí ho kupující spotřebitel odsouhlasit, nebo má právo od kupní smlouvy odstoupit. Odsouhlasením delšího termínu dodání je i případ, kdy kupující spotřebitel objedná zboží, u kterého je uvedena delší doba dodání, než 30 dní.

7. Místo dodání, ceny poštovného, balného a dopravy

Způsob dodání zboží prostřednictvím přepravní služby bez dobírky/s dobírkou, a to na adresu uvedenou kupujícím v objednávce. Cena poštovného každé jedné objednávky (bez ohledu na množství zboží) prostřednictvím internetového obchodu je, při zasílání bez dobírky po České republice 175 Kč bez DPH (tj. 211,75,- Kč včetně DPH) a při objednání na dobírku či jiným způsobem 230 Kč bez DPH (tj. 278,3,- Kč včetně DPH). Poštovné je splatné spolu s úhradou kupní ceny za zboží při dodání zboží, není-li dohodnuto jinak. Doprava je realizována pouze ve všední den. Při objednávkách založených v sobotu, neděli, nebo ve státní svátek, bude zboží odesláno v následujících pracovních dnech.

Zboží dodávané prostřednictvím přepravce je vždy prodávajícím zabaleno do ochranných obalů způsobem obvyklým, tak aby se předešlo poškození zboží, kdy použité ochranné obaly, resp. jejich potisk či popis nemusí korespondovat s dodávaným zbožím. Dodávané zboží je vždy identifikováno štítkem na ochranném obalu, který informuje kupujícího o obsahu zásilky. Ochranné obaly užité pro přepravu zboží jsou určeny k jednorázovému užití a jsou nevratné. V případě odmítnutí převzetí zboží zaslaného prostřednictvím přepravce na základě platné objednávky potvrzené prodávajícím z jiných, než zákonných důvodů je prodávající oprávněn po kupujícím požadovat náhradu škody, která bude prodávajícímu způsobena. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží 2 x za sebou při dodání, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně (více než 2x, dle přepravních podmínek dopravce) nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Kupující podnikatel je povinen prohlédnout zboží podle možnosti co nejdříve po převzetí zboží, nejdéle však do 24 hodin od převzetí a případné poškození zboží uplatnit u prodávajícího do 24 hod. od převzetí zboží. Kupujícímu spotřebiteli je tento postup doporučen s ohledem na předcházení případným problémům spojených s pozdější reklamací stavu dodávky. Při převzetí zboží od přepravce je kupující spotřebitel i podnikatel povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel. Prodávající odpovídá kupujícímu spotřebiteli za to, že zboží je v okamžiku převzetí ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.

8. Odstoupení od smlouvy

a) Odstoupení od smlouvy - kupující spotřebitel

Formulář pro odstoupení od smlouvy najdete zde:  FORMULÁŘ 

Při uzavření kupní smlouvy prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, tj. telefonu, emailu, a e-shopu má kupující spotřebitel právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů ode dne převzetí zboží, kdy v této lhůtě musí kupující spotřebitel doručit prodávajícímu písemný úkon a alespoň odeslat koupené zboží, se kterým současná platná právní úprava spojuje projev vůle směřující k odstoupení od smlouvy. Kupující spotřebitel může toto své právo na odstoupení od smlouvy realizovat tím, že buď doručí zboží osobně na adresu prodávajícího spolu s projevem vůle od smlouvy odstoupit, nebo na vlastní náklady zašle zboží prodávajícímu na jeho adresu prostřednictvím některého z přepravců spolu s písemným projevem vůle od smlouvy odstoupit. Při odstoupení od kupní smlouvy kupujícím spotřebitelem ve lhůtě 14 dnů ve smyslu § 1829 má kupující právo odstoupit bez jakékoliv sankce mimo nákladů prodávajícího spojených s vrácením zboží. Nejedná-li se o případ uvedený v § 1837 občanského zákoníku či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů ode dne převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně odesláno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, a to písemně na adresu provozovny prodávajícího, na adresu elektronické pošty prodávajícího či jiným prokazatelným způsobem.

V případě, že je předmětem smlouvy dodávka digitálního obsahu, který není dodán na hmotném nosiči, má kupující právo odstoupit do 14 dnů ode dne uzavření smlouvy.

Ve lhůtě třech (3) dnů od vrácení zboží kupujícím dle obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno. Zboží má být při využití práva na odstoupení od smlouvy vráceno nepoškozeno a v původním obalu bez známek užívání, včetně veškerého příslušenství, záručních listů a návodů. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu.

Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od smlouvy pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky.

V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající kupní cenu (včetně nákladů vynaložených na dodání a vrácení zboží) kupujícímu nejpozději do čtrnáct (14) dnů od dne vyrozumění o odstoupení od kupní smlouvy, a to stejným způsobem jakým spotřebitel původně za zboží platil. Prodávající však není povinen kupní cenu vrátit do doby, než kupující zboží doručí nebo prokáže, že bylo prodávajícímu zasláno. Prodávající má právo ponížit vrácenou kupní cenu v případě zjištění, že kupující nakládal se zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá podnikateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Byla-li spotřebiteli již poskytnuta služba, není z toho podnikateli ničeho povinen s výjimkou ustanovení § 1834.

Spotřebitel odpovídá firmě Dataflex Security, s.r.o. za snížení hodnoty vráceného zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Kupující spotřebitel má právo odstoupit od kupní smlouvy v případě, že se prodávající dostane do prodlení s plněním a svůj závazek nesplní ani v dodatečné lhůtě dohodnuté s kupujícím spotřebitelem.

Doporučujeme, aby odstoupení bylo písemné a bylo doručeno prodávajícímu. Odstoupení od smlouvy se může týkat i jednotlivého plnění.

aa) Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy

1) o poskytování služeb, jestliže byly v plném rozsahu poskytnuty; v případě plnění za úplatu, pouze pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy poučil spotřebitele, že poskytnutím plnění zaniká právo odstoupit od smlouvy,

2) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

3) o dodávce zboží vyrobeného podle požadavků spotřebitele nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám,,

4) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

5) o neodkladné opravě nebo údržbě, která má být provedena v místě určeném spotřebitelem na jeho výslovnou žádost; to však neplatí pro provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiného zboží než náhradních dílů nutných k provedení opravy nebo údržby,

6) o dodávce zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej spotřebitel porušil ,

7) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu v zapečetěném obalu, pokud jej spotřebitel porušil ,

8) o dodávce novin, periodik nebo časopisů s výjimkou smluv o předplatném na jejich dodávání,

9) o ubytování, přepravě zboží, nájmu dopravního prostředku, stravování nebo využití volného času, pokud má být podle smlouvy plněno k určitému datu nebo v určitém období ,

10) uzavírané na základě veřejné dražby podle jiného zákona, které může být spotřebitel fyzicky přítomen , nebo

11) o dodání digitálního obsahu, který není dodán na hmotném nosiči, poté, co bylo započato s plněním; v případě plnění za úplatu, pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, spotřebitel byl poučen, že tím právo odstoupit od smlouvy zaniká, a podnikatel mu poskytl potvrzení podle § 1824a odst. 1 a 2 nebo § 1828 odst. 3 a 4.

ab) Zvláštní pravidla při odstoupení ohledně digitálního obsahu

V případě poskytování digitálního obsahu či služeb digitálního obsahu spotřebiteli se bez ohledu na výše uvedená ustanovení tohoto článku, vedle ustanovení odkazujících na poskytování digitálního obsahu či služeb digitálního obsahu, uplatní následující pravidla:

1) pokud je prodávající v prodlení se zpřístupněním digitálního obsahu či služeb digitálního obsahu, může kupující od smlouvy odstoupit, nesplní-li prodávající svou povinnost bez zbytečného odkladu poté, co jej kupující vyzval k plnění, nebo v dodatečné lhůtě dohodnuté stranami resp. bez dodatečné lhůty, pokud je z prohlášení prodávajícího či okolností zřejmé, že prodávající digitální obsah či služby digitálního obsahu neposkytne, nebo pokud současně z ujednání stran nebo okolností vyplývá, že plnění v určeném čase je nezbytné; to neplatí v případě, kdy je digitální obsah poskytován na hmotném nosiči;

2) pokud kupující odstoupí od smlouvy, prodávající může zabránit v dalším užívání digitálního obsahu či služeb digitálního obsahu, a to zejména jejich znepřístupněním;

3) pokud kupující odstoupí od smlouvy a byl-li mu v souvislosti s poskytováním digitálního obsahu či služeb digitálního obsahu odevzdán hmotný nosič, vydá jej prodávajícímu na jeho žádost a náklady bez zbytečného odkladu;

4) pokud kupující odstoupí od smlouvy, zdrží se užívání digitálního obsahu, včetně jeho poskytování třetí osobě.

      b) Odstoupení od smlouvy – kupující podnikatel

Prodlení prodávajícího s dodáním zboží se považuje za nepodstatné porušení smlouvy. V případě, že prodávající nedodá zboží ani v novém termínu dohodnutém s kupujícím podnikatelem, je kupující podnikatel oprávněn od smlouvy odstoupit, kdy toto odstoupení musí být písemné a musí být doručeno prodávajícímu. Kupující podnikatel není oprávněn odstoupit od smlouvy v důsledku prodlení prodávajícího, pokud mu byla doručena zpráva o tom, že plnění dle kupní smlouvy již bylo odesláno na adresu kupujícího. Pokud je zboží dodáváno v plastovém obalu, který je kupujícím podnikatelem zničen a zboží po vrácení z důvodu odstoupení nelze již prodat jako nové, má prodávající nárok na náhradu znehodnocení zboží, kdy výše znehodnocení je určena jako rozdíl mezi kupní cenou, za které bylo zboží prodáno a kupní cenou, za které je možno zboží prodat jako použité. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v důsledku opakovaného neposkytnutí součinnosti kupujícího podnikatele při doručování zboží, kdy v tomto případě není dotčeno právo prodávajícího na náhradu škody.

c) Odstoupení od smlouvy všeobecně

Dále v případě, že prodávající po potvrzení objednávky zjistí věrohodným způsobem skutečnosti zakládající důvodné obavy o tom, že nabízené zboží nesplňuje zákonné podmínky pro volný prodej na trhu nebo nesplňuje podmínky bezpečnosti, či zboží, které má prodávající k dispozici začne vykazovat závady a poruchy nezaviněné prodávajícím, kdy prodávající nebude schopen zajistit dodání zboží v minimálně běžné kvalitě. O tomto odstoupení od smlouvy je prodávající povinen kupujícího neprodleně informovat. Kupující je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v důsledku zásahu vyšší moci, která mu nepřiměřeným způsobem ztíží, či dokonce znemožní řádné plnění, kdy vyšší by mohla být válka, živelné pohromy a jiné. Události tohoto druhu osvobozují kupujícího a prodávajícího po dobu jejich trvání od dodací povinnosti a opravňující prodávajícího, podle jeho volby, po opětovném nastolení normálních poměrů, smluvené množství dodat později nebo s ohledem na ještě nedodané zboží od smlouvy odstoupit. Trvá-li událost vyšší moci déle než 4 týdny, potom je i kupující oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud ještě nebyla uskutečněna dodávka.

9. Zrušení smlouvy dohodou

Prodávající je oprávněn, dle svého uvážení, nikoliv však povinen, na základě žádosti kupujícího zrušit kupní smlouvu dohodou za podmínek v této dohodě ujednaných. Základní podmínkou pro případnou dohodu o zrušení kupní smlouvy je skutečnost, že kupující vrátí prodávajícímu zboží nepoškozené, neopotřebované, kompletní včetně příslušenství a v originálním nepoškozeném obalu a jedná se o zboží, které má v okamžiku návrhu na zrušení smlouvy prodávající dále v sortimentu svého zboží, nejedná se o zboží upravené dle přání zákazníka, nepodléhá rychlé zkáze, opotřebení či zastarání a nejedná se o audio a video nahrávky a počítačové programy, jejichž obal byl porušen, a dále noviny, periodika a časopisy. Dohoda o zrušení kupní smlouvy musí mít písemnou formu a lze ji uzavřít jedině spolu s předáním zboží. V případě odmítnutí návrhu kupujícího na zrušení kupní smlouvy dohodou prodávajícím, nemá kupující nárok na náhradu nákladů spojených s podáním neakceptovaného návrhu, který byl prodávajícím odmítnut.

10. Reklamace vad výrobků

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané. Popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během jednoho roku ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Jde-li o věci použité, odpovídá prodávající pouze za vady, které má věc při převzetí kupujícím.

Součástí kupní smlouvy a obchodních podmínek je uživatelský manuál každého zboží. Kupující je povinen si před použitím a instalací zboží uživatelský manuál přečíst. Pokud nastane situace reklamace zboží/produktu, která je popsána v uživatelském manuálu, bude taková reklamace považována za neoprávněnou.

Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů . Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Pokud je však pro vyřešení reklamace třeba, aby kupující prodávajícímu k vyřízení reklamace předal reklamované zboží, prodlužuje se doba pro vyřízení reklamace o dobu, po kterou je kupující v prodlení s předáním. Marné uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující spotřebitel je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit, nebo požadovat přiměřenou slevu.

Přesný postup reklamací, lhůty pro uplatněná nároků a postup při jejich vyřizování řeší Reklamační řád, který je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.

11. Přechod nebezpečí

Přechod nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího spotřebitele okamžikem převzetí zboží, a to buď v prodejně, nebo od přepravce. Tímto není dotčeno právo spotřebitele uplatňovat rozpor s kupní smlouvou viz reklamační řád Dataflex Security s.r.o.. Rozpor s kupní smlouvou a dodání poškozeného zboží. Přechod nebezpečí škody na kupujícího podnikatele přechází okamžikem převzetí zboží v prodejně nebo od přepravce nebo okamžikem, kdy se kupující podnikatel dostane do prodlení s převzetím zboží.

12. Výhrada vlastnictví

Dodávané zboží zůstává až do úplného zaplacení kupní ceny ve vlastnictví prodávající firmy Dataflex Security, s.r.o..

13. Montáž a instalace

Cena zboží nezahrnuje žádné montážní služby ani jiné služby v souvislosti se zbožím. Případnou montáž zboží či jiné služby spojené se zbožím poskytuje na žádost kupujícího prodávající za úhradu nad rámec kupní ceny, kdy konkrétní nabídka služeb a jejich poskytování bude sdělena na žádost kupujícího emailem, telefonicky nebo osobně prodávajícím.

14.  Záruční vady zboží

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem firmy Dataflex Security, s.r.o. a příslušnými právními předpisy ČR. Jako záruční list obvykle slouží nákupní doklad (podrobnosti viz Reklamační řád).

15. Pozáruční opravy

Na pozáruční opravu zboží je poskytována záruka 3 měsíce od předání zboží kupujícímu. Záruka se vztahuje pouze na předmět opravy. Před předáním věci k opravě, která obsahuje jakákoliv data, je povinen kupující si tyto zálohovat, neboť za případnou ztrátu dat v rámci opravy prodávající neručí. Prodávající má nárok i na náhradu nákladů spojených s prováděním opravy, jakož i s manipulací s předmětem opravy, i pokud se následně v průběhu provádění opravy zjistí, že vada, která byla předmětem opravy, je neodstranitelná, nebo náklady na opravu by dosahovaly nepřiměřené výše a toto nebylo možno zjistit před započetím opravy. Ceny nákladů na opravu prováděnou přímo prodávajícím činí 1360,- Kč za hodinu + spotřebovaný materiál, a případné náklady spojené s předáním zboží zákazníkovi prostřednictvím přepravce. V případě provádění pozáruční opravy prostřednictvím autorizovaného servisu výrobce se bude cena opravy řídit ceníkem tohoto servisu, kdy kupující získá tyto informace o nákladech opravy na stránkách autorizovaných servisů výrobce, kde bude oprava prováděna, nebo na požádání přímo u prodávajícího. Pokud bude oprava prováděna přímo v autorizovaném servisu firmy Dataflex Security, s.r.o., bude na toto kupující předem upozorněn.

16. Mimo záruční oprava

Prodávající je oprávněn v rámci zachování dobrého jména společnosti bezplatně odstranit vadu na předmětu koupě i v případě, že tato byla u prodávajícího uplatňována jako reklamace vad zboží, kterou ale prodávající neuznal jako oprávněnou. Prodávající je povinen informovat kupujícího o tom, že neuznává jeho reklamaci vady, a že oprava či odstranění vad bylo provedeno jako mimozáruční bezplatná úprava v rámci zachování dobrého jména prodávajícího, kdy kupující má v tomto případě nárok uplatňovat svá práva jako v případě neuznání reklamace za současného neodstranění vad, a má právo se domáhat uznání reklamace zákonnými prostředky.

17. Informace a poradenství

Všechny ústní a písemné údaje o vhodnosti a možnosti použití dodávaného zboží jsou sdělovány podle nejlepšího vědomí prodávajícího. Představují však pouze jeho hodnoty zkušeností a informací, které prodávající sám získal od výrobce či svého dodavatele.

18. Spory

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle platného práva České republiky a budou řešeny soudy České republiky. Mimosoudní řešení sporů je možné.

19. Poskytování digitálního obsahu, věc s digitálními vlastnostmi

V případě, kdy dochází k poskytování digitálního obsahu či služeb digitálního obsahu kupujícímu (zejména tedy dodání antivirového software nabízeného prodávajícím), který je spotřebitelem, to vše na základě úplatných smluv či smluv dle § 2389g odst. 2 občanského zákoníku, uplatní se ustanovení tohoto článku. Pokud však kupující není spotřebitelem, tato ustanovení se neuplatní a smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikovatelnosti § 2389g až 2389u občanského zákoníku. Ustanovení tohoto článku se rovněž neuplatní v případech dle § 2389u odst. 1 občanského zákoníku. Části tohoto článku, kde je to výslovně uvedeno, se dále aplikují i na věci s digitálními vlastnostmi.

Prodávají sdělí kupujícímu v případě digitálního obsahu, služeb digitálního obsahu či v případě věci s digitálními vlastnostmi informace o funkčnosti takového obsahu či služby, včetně technických ochranných opatření, stejně jako informace o fungování takového digitálního obsahu či služeb digitálního obsahu společně s technickým a programovým vybavením (kompatibilita a interoperabilita), které jsou prodávajícímu známy. Tyto informace uvádí prodávající u popisu daného software na webových stránkách obchodu.

Při zakoupení digitálního obsahu může prodávající před započetím jeho poskytování po kupujícím žádat uzavření licenční smlouvy. V případě, že kupující tuto odmítne uzavřít, má prodávající právo od smlouvy odstoupit.

V případě, kdy součástí smlouvy je dodání digitálního obsahu, který není dodáván na hmotném nosiči, kupující spotřebitel výslovně žádá o započetí poskytování tohoto plnění ihned po uzavření smlouvy ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy. Kupující spotřebitel bere na vědomí, že takovém případě nebude mít ve vztahu k takovému digitálnímu obsahu právo na odstoupení od smlouvy.

Pokud nebude u konkrétního digitálního obsahu, služby digitálního obsahu či u věci s digitálními vlastnostmi uvedeno odlišně, prodávající neposkytuje aktualizace digitálního obsahu či služby digitálního obsahu. Pokud jsou tyto aktualizace poskytovány, je kupující povinen tyto aktualizace provést v přiměřené době, jinak nemá práva z vady vzniklé v důsledku neprovedené aktualizace.

Prodávající je oprávněn digitální obsah a služby digitálního obsahu měnit, a to pro zachování funkčnosti takového obsahu a pro jeho další rozvoj.

20. Doručování

Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

Zpráva je doručena v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem, v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem, v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít, v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

21. Nakládání s elektroodpadem

Vysloužilé baterie, akumulátory a elektroodpad můžete bezplatně odevzdávat ke zpětnému odběru do REMA. Bližší informace naleznete na https://www.rema.cloud/public/sluzby/verejnost nebo https://www.rema.cloud/public/sluzby/sberny-a-zpracovatele

22. Řešení spotřebitelských sporů

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 796/44
Praha 1, 110 00

Email: adr@coi.cz

Web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese https://commission.europa.eu/live-work-travel-eu/consumer-rights-and-complaints/resolve-your-consumer-complaint_cs

 

23. Stížnosti a závěrečné ustanovení

Stížnosti a připomínky kupujících, které se týkají smluvního vztahu uzavřeného mezi prodávajícím a kupujícím, vyřizuje prodávající v souladu s platnými předpisy, kdy stížnosti a připomínky může zákazník uplatnit na tel. +420 728 955 443 či e-mailovou adresu: info@dataflex-security.com. Pokud je stížnost svým obsahem reklamací zboží, bude tato stížnost vyřízena jako reklamace v souladu s reklamačním řádem, těmito obchodními podmínkami a platnými právními předpisy.

Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

Platné obchodní podmínky jsou k dispozici na prodejnách prodávajícího a na jeho internetových stránkách a každý kupující je při koupi zboží na tyto upozorněn a s těmito má možnost se seznámit. Prodávající je oprávněn obchodní podmínky doplňovat či měnit v souvislosti se změnou platných právních úprav a v souvislosti se změnou na trhu zboží, které prodávající nabízí. Starší verze obchodních podmínek je možné obdržet na vyžádání u prodávajícího. Neúčinnost jednotlivých ustanovení smluvních obchodních podmínek se nedotýká účinnosti zbylých ustanovení. Na místo neúčinného ustanovení nastupuje platné ustanovení, které ve své obchodní působnosti následuje jako příští.

Příloha č. 1 - Reklamační řád

Příloha č. 2 - Uživatelský manuál/návod/příručka dle daného typu zboží/výrobku/produktu

Tyto obchodní podmínky byly konzultovány SOS - Sdružením obrany spotřebitelů, o. s.