NULL

Kategorie


  • Nejvyšší kvalita od největších kapacit v oboru Nejvyšší kvalita od největších kapacit v oboru
  • Nejmodernější technologie dostupná na trhu Nejmodernější technologie dostupná na trhu

Reklamační řád společnosti Dataflex Security, s.r.o.

Reklamační řád je nedílnou součástí Obchodních podmínek.

Součástí reklamačního řádu a obchodních podmínek je také uživatelský návod/manuál/příručka k danému zboží/produktu. Tento reklamační řád upravuje jak situace, kdy dochází k uplatnění práv ze zákonné odpovědnosti za vady, tak případy, kdy dochází k uplatnění práv ze smluvně sjednané záruky za jakost. Základní odlišností mezi oběma případy je ta, že práva ze zákonné odpovědnosti za vady mohou být úspěšně uplatněna pouze v případě, že věc měla vadu již v době převzetí. V případě smluvní záruky za jakost naopak postačí, že se vada vyskytne v záruční době, a tedy ji věc nemusí mít již v době převzetí.

1. Všeobecná ustanovení

Reklamační řád popisuje běžnou obchodní spolupráci mezi kupujícím a prodávajícím. Prodávajícím je firma Dataflex Security, s.r.o. Kupující, kterým může být podnikatel anebo spotřebitel, je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží. Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s níže uvedeným reklamačním řádem.

Převzetím zboží u podnikatelů je okamžik jeho předání prvnímu přepravci. V případě je-li kupujícím spotřebitel, je okamžikem převzetí zboží převzetí od dopravce.

Jako doklad o záruce (záruční list) vystavuje prodávající ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad (faktura, nebo prodejka – dále jen záruční list) se zákonem uvedenými všemi potřebnými údaji pro uplatnění záruky (název zboží, délka záruky, cena, množství, sériové číslo…).

Zárukou za jakost se firma Dataflex Security, s.r.o. zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobil k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci.  

 Kupující podnikatel nemá právo z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy. To neplatí, ujistil-li ho prodávající výslovně, že věc je bez vad, anebo zastřel-li vadu lstivě. (§ 2103 89/2012 Sb.)

Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství 

V případě dodání nové věci vrátí Kupující firmě Dataflex Security, s.r.o. na její náklady věc původně dodanou.

Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího vnější událost.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Práva a povinnosti ohledně práva z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1922, § 1924, § 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů). Uvedení tohoto odkazu v případě kupujícího podnikatele neznamená, že se na něj uplatní ta ustanovení, která se týkají výlučně spotřebitelů a na kupujícího podnikatele se ustanovení vztahující se ke spotřebitelům neuplatní.

Dataflex Security, s.r.o. odpovídá kupujícímu spotřebiteli, že v době přechodu nebezpečí škody na věci je věc bez vad, zejména pak, že:

a) odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,

b) je vhodná k účelu, pro který jej kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasí,

c) je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu užití (pokud je potřeba),

d) je vhodné k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,

e) množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věci téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením,

f) je dodána s příslušenstvím, včetně obalu, návodu a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat, a

g) odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením smlouvy (pokud bylo poskytnuto, přičemž to není povinností).

Písm. d) až g) se neužijí, pokud prodávající kupujícího před uzavřením smlouvy upozornil, že některá vlastnost věci se liší a kupující s tím při uzavírání smlouvy výslovně souhlasil.

Dataflex Security, s.r.o. dále odpovídá kupujícímu spotřebiteli také za vadu způsobenou nesprávnou montáží nebo instalací, která byla podle smlouvy provedena prodávajícím nebo na jeho odpovědnost. To platí i v případě, že byla montáž nebo instalace provedena kupujícím a vada nastala v důsledku nedostatku v návodu, který k ní poskytl prodávající nebo poskytovatel digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu, jde-li o věc s digitálními vlastnostmi.

Dataflex Security, s.r.o. odpovídá kupujícímu podnikateli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména Dataflex Security, s.r.o. odpovídá kupujícímu podnikateli, že v době, kdy kupující věc převzal,

a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které firma Dataflex Security, s.r.o. popsala nebo které kupující očekával s ohledem na povahu, zboží a na základě reklamy jimi prováděné

b) se věc hodí k účelu, který pro její použití Dataflex Security, s.r.o. uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

c) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

d) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Ustanovení ohledně práva z vad se nepoužijí v případě:

a) Věci, která je prodávaná za nižší cenu, na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

b) opotřebení věci způsobeného jejím obvyklým užíváním,

c) použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla, když ji kupující převzal;

d) kdy to vyplývá z povahy věci.

2. Délka pro uplatnění práv z vadného plnění a délka záruky na jakost

Kupující spotřebitel může práva z vadného plnění uplatnit do 2 let od převzetí věci. Objeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí věci, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. V případě použité věci se zkracuje lhůta pro uplatnění práva z vadného plnění na 1 rok.

Kupující podnikatel uplatní práva z vadného plnění bez zbytečného odkladu poté, co mohl vadu při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, pokud tak neučiní, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

Kupující spotřebitel může svá práva ze záruky za jakost uplatnit na nové spotřební zboží ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží. Kupující podnikatel může svá práva ze záruky za jakost uplatnit ve lhůtě 12 měsíců od převzetí zboží. U použitého zboží je lhůta pro uplatnění práv ze záruky za jakost zkrácena na 12 měsíců pro spotřebitele a 6 měsíců pro podnikatele, takové zkrácení lhůty vyznačí prodávající v potvrzení o povinnostech ze záruky za jakost nebo na prodejním dokladu (např. poznámkou "použité" nebo "zánovní" nebo "bazar"). Po uplynutí lhůty nelze právo ze záruky za jakost u prodávajícího uplatnit. Prodávající může tuto lhůtu prodloužit.

Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení.

U vybraných produktů je výrobcem záruka za jakost, omezena. Zákonná práva koncového zákazníka (spotřebitele) z vad tím nejsou nijak dotčena.

3. Podmínky a průběh reklamace

I. Kupující, který není spotřebitelem je povinen, a kupujícímu, který je spotřebitelem, je doporučeno, aby bezprostředně při dodání překontroloval spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou, s tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

II. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu: info@dataflex-security.com, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

III. Místem pro uplatnění reklamace je Dataflex Security, s.r.o. - reklamační oddělení, Lužná 716/2, 160 00 Praha 6. U zboží, kterému je na území ČR poskytován autorizovaný servis, doporučujeme kupujícímu v zájmu urychlení reklamace uplatnit tuto přímo v autorizovaném servisním středisku nebo v místě prodávajícího. Kupující spotřebitel může své nároky z vadného plnění či ze záruky za jakost uplatnit jakýmkoli prokazatelným způsobem, tedy například i prostřednictvím e-mailové adresy prodávajícího.

IV. V případě, že bylo zboží zakoupeno kupujícím, který je podnikatelem, musí kupující uplatňovat reklamaci přímo a jen v autorizovaném servise. V tomto případě se reklamace řídí podmínkami autorizovaného servisu.

V. Kupující může vadné zboží na reklamaci zaslat nejlevnější přepravní službou na adresu provozovny. Reklamované zboží by mělo být důkladně zabezpečeno, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození, balík by měl být označen viditelně "REKLAMACE" a obsahovat: reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), doporučujeme přiložit kopii nákupního dokladu, podrobný popis závady, dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zpáteční adresa, kontaktní osoba, telefonní číslo) a případně číslo RMA, pokud mu bylo přiděleno prostřednictvím Servisního portálu. Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady zboží. Tento postup je doporučen i kupujícímu spotřebiteli, pokud neprokáže a nedoloží uvedené skutečnosti jinak.

VI. Kupující doloží včasné uplatnění reklamace předložením nákupního dokladu, pokud bylo v minulosti zboží reklamováno, též doloží doklad o reklamaci. Na nabývacím dokladu (nákupní nebo reklamační doklad) musí být stejné sériové číslo, jako na reklamovaném výrobku (pokud výrobek sériové číslo má). Tento postup je doporučen i kupujícímu, který je spotřebitelem, pokud neprokáže a nedoloží uvedené skutečnosti jinak.

VII. Prodávající negarantuje plnou kompatibilitu prodaných součástí s jinými, pracovníky prodávajícího neschválenými součástmi, ani se softwarovými aplikacemi, jejichž funkčnost nebyla kupujícím výslovně požadována v písemné objednávce.

VIII. Záruka za jakost se nevztahuje na vady vzniklé použitím nesprávného nebo vadného programového vybavení, nesprávného spotřebního materiálu, ani na případné škody v důsledku toho vzniklé. Dále se záruka za jakost nevztahuje na závady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s uživatelským návodem, manuálem nebo příručkou, nebo poškozením účinky přepětí v rozvodné síti.

IX. Prodávající negarantuje plnou funkčnost aplikačního software ve verzích, které nejsou vhodné (nejsou vytvořeny) pro objednaný operační systém. Za případné problémy způsobené omezenou funkčností aplikací, které tuto podmínku nesplňují, nepřebírá prodávající žádnou zodpovědnost.

X. Porušením ochranné pečeti, informativní nálepky či sériového čísla se kupující vystavuje riziku zamítnutí reklamace. Pečeti a sériová čísla jsou nedílnou součástí produktu a nijak neomezují právo zákazníka zboží užívat a manipulovat s ním v plném rozsahu toho, k čemu je zboží určeno.

XI. Dále se záruka za jakost nevztahuje na poškození vzniklá:

a. mechanickým poškozením zboží,

b. elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje),

c. používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno,

d. neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,

e. pokud bylo zboží nebo jeho část poškozeno počítačovým virem,

f. pokud se závada projevuje pouze u software, u kterého není zákazník schopen doložit legální způsob nabytí, nebo použitím neautorizovaného software a spotřebního materiálu,

g. pokud se závada projevuje u software, který nebyl původně součástí zboží či původní software byl kupujícím po prodeji změněn

h. zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,

i. provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů,

j. zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.), vznikla-li vada v důsledku této úpravy,

k. při chybně provedeném upgrade firmware,

l. zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí.

XII. V případě, že zboží je software, vztahuje se záruka za jakost výhradně na fyzickou čitelnost médií (média nesmí být poškrábána apod.). Okamžikem odstranění ochranných prostředků (fólie, pečeti, otevření obálky apod.) se kupující stává oprávněným uživatelem softwarového produktu a akceptuje licenční ujednání výrobce software.

XIII. Zjistí-li technik, že příčinou problémů není reklamovaný výrobek (např. počítač), ale nekorektní instalace software (operační systém, antivir...), pokud byla data poškozena nekorektním chováním některé aplikace (hry, viry...), nebo jestliže data poškodil kupující, nebo třetí osoba, bude reklamace zamítnuta.

XIV. V případě, že zákazník souhlasí s placenou opravou, bude účtována dle aktuálního platného ceníku a nabídnuté ceny.

XV. Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu uvedenou kupujícím (v reklamačním formuláři, v přiloženém listě s popisem závady). Pro uvedení závady doporučujeme písemnou formu.

XVI. Při předání počítačového systému nebo zařízení pro ukládání dat k opravě, doporučujeme kupujícímu zabezpečit si vytvoření odpovídající zálohy potřebných dat a zabránit jejich možnému zneužití nebo poškození. Prodávající neručí za případnou ztrátu, poškození či zneužití dat, která jsou uložena na zařízeních pro ukládání dat v počítačovém systému.

XVII. Zařízení pro ukládání dat jsou zařízení, jejichž poruchovost je objektivním jevem s náhodným charakterem výskytu poruch. Prodávající upozorňuje tímto kupujícího na uvedenou skutečnost a doporučuje provádět systematické zálohování uživatelských dat na vhodném zařízení (např., CD, , USB Flash disky, SD karty, paměti telefonů a tabletů, pevné disky, SSD disky atd.). Záruka za jakost však tímto upozorněním není omezena.

XVIII. Prodávající má právo odmítnout přijetí zboží do reklamace v případech, kdy reklamované zboží a nebo jeho součásti jsou znečištěné nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení.

XIV. Provedení Factory reset či nové nahrání Firmware (nového software) není vada zařízení a nemůže být ani za vadu zařízení považováno. Za vadu software odpovídá autor tohoto software, jehož odpovědnost k software je popsána v licenční smlouvě každého software. Licenční smlouvy obvykle obsahují ujednání, že software je poskytován tak jak je a za jeho bezchybnou funkci autor obvykle neručí. Bezplatný software, který je předinstalován v prodávaných zařízeních, není prodáván a neobsahuje servis ani podporu. Servis a podporu je zapotřebí objednat a uhradit.

XIX. LCD displej

Norma ISO 13406-2 - Jelikož se každý LCD displej skládá z minimálně milionů subpixelů nebo tranzistorů, není z hlediska výrobních technologií prakticky možné předcházet ztrátám pixelů. Do prodeje mohou být dány LCD s maximálně deseti vadnými pixely. Norma stanovuje v souvislosti s vadnými pixely následující třídy:

Jsou rozděleny do čtyř tříd, tří typů vadných pixelů a dvou frekvenčních kritérií. Vadné pixely se mohou vyskytnout jako zářivé pixely, černé pixely nebo ztráta subpixelů (nebo blikající pixely). Frekvenční kritéria rozlišují zaprvé počet bílých nebo černých pixelů vyskytujících se v konkrétní oblasti (klastru) a zadruhé ztráty subpixelů nebo blikající pixely vyskytující se v klastru. Čtyři třídy určují maximální povolený počet chyb u každého typu vadných pixelů. LC displeje značky ADI, SONY, EIZO a většina dalších LCD na našem trhu jsou zařazeny do třídy II. To znamená, jestliže je počet těchto vadných bodů menší než deset, (2xTyp1, 2xTyp2 a 5xTyp3 = 2 černé body + 2 bílé body + 5 barevných bodů = max. 9 vadných), nevzniká zákazníkovi nárok na výměnu nebo reklamaci LCD displeje. V případě většího počtu vadných pixelů kontaktujte autorizovaný servis Vašeho LCD, případně prodejce.

4. Bezdůvodná reklamace, neuznaná reklamace

Bude-li kupující uplatňovat záruční opravu vad/y, která/é vznikla/y dle článku 3 odstavce VII-XIII a půjde dle těchto článků o vadu/y zjevnou/é, či kupující si je vědom vzniku vad/y dle článku 3 odstavce VII-XIII a přesto nárokuje odstranění vady v rámci záruční lhůty předáním zboží zpět prodávajícímu, vystavuje se kupující riziku zamítnutí reklamace a oprávněnosti opravy vady, výměny zboží, slevy či odstoupení od smlouvy.

Prostředky vynaložené na neoprávněnou reklamaci vady dle 4(1), může po kupujícím spotřebiteli prodávající vymáhat. Prodávající je v těchto případech kupujícímu spotřebiteli oprávněn účtovat obvyklé náklady na diagnostiku neoprávněné reklamace, tj. nutný použití materiál a lidskou práci. Kupujícímu podnikateli bude za neoprávněnou či bezdůvodnou reklamaci účtována paušální částka 700,- Kč bez DPH 21%.

5. Způsob vyřízení reklamace

Je-li kupujícím spotřebitel:

Je-li kupujícím spotřebitel, v případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, tedy nesplňuje podmínky uvedené v článku 1 reklamačního řádu, má kupující spotřebitel následující práva z vadného plnění:

a) na dodání nové věci bez vady;

b) na odstranění vady opravou věci;

přičemž si může vybrat takový způsob, který je v daném případě přiměřený. Kupující nemá právo žádat ten způsob vyřešení vady, který je nemožný nebo ve srovnání s druhým způsobem nepřiměřeně nákladný. V případě takové volby má prodávající právo odmítnout vadu odstranit, případně zvolit druhý ze způsobu řešení vady.

V případě, že:

a) prodávající vadu odmítne odstranit nebo ji neodstraní v přiměřené době po vytknutí vady,

b) se vada objeví opakovaně,

c) je vada podstatným porušením smlouvy,

d) prodávající prohlásí, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího spotřebitele,

má kupující spotřebitel následující práva:

a) právo na přiměřenou slevu z ceny věci,

b) právo na odstoupení od smlouvy

Kupující spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, pokud nemůžete vrátit věc ve stavu, v jakém ji obdržel. To ale neplatí v následujících případech:

a) došlo-li ke změně stavu věci v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady;

b) byla-li věc použita ještě před objevením vady;

c) nebyla-li nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu způsobena jednáním kupujícího spotřebitele anebo jeho opomenutím,

d) došlo-li ze strany kupujícího spotřebitele před objevením vady k prodeji, spotřebování nebo pozměnění věci při obvyklém použití; pokud k tomu však došlo jen částečně, je povinností kupujícího spotřebitele vrátit tu část věci, kterou vrátit lze a v takovém případě mu nebude vrácena cena za část věci odpovídající jeho prospěchu z užití části věci.

Kupující spotřebitel nemá právo uplatnit práva z vadného plnění v případě vad, na které byl v době uzavírání smlouvy upozorněn nebo s přehlédnutím k okolnostem, za nichž byla smlouva uzavřena, o nich musel vědět.

Je-li kupujícím spotřebitel, o reklamaci prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Reklamaci včetně odstranění vady prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, v této lhůtě též informuje kupujícího spotřebitele o výsledku reklamace. Pokud je však pro vyřešení reklamace třeba, aby kupující prodávajícímu k vyřízení reklamace předal reklamované zboží, prodlužuje se doba pro vyřízení reklamace o dobu, po kterou je kupující v prodlení s předáním. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel právo na odstoupení nebo na přiměřenou slevu.

Prodávající vydá kupujícímu spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován a jaké jsou kontaktní údaje kupujícího, na které poskytne informace o vyřízení reklamace. Po vyřízení reklamace poskytne prodávající potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu nákladů spojených s reklamací (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží). V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má spotřebitel také právo na úhradu nákladů k tomuto odstoupení.

Výše uvedený způsob se uplatní též při řešení práv ze záruky za jakost.

Je-li kupujícím podnikatel:

Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, bude zboží opraveno. Pokud není oprava možná a povaha vady nebrání obvyklému užívání, může se prodávající s kupujícím dohodnout na přiměřené slevě z ceny zboží. V případě slevy nelze později tuto vadu reklamovat.

Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, prodávající je oprávněn vadné zboží vyměnit za zboží se stejnými, nebo podobnými užitnými vlastnostmi nebo vystaví dobropis.

Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba ze záruky za jakost prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, začne záruční doba běžet znovu od data vyřízení reklamace. Pokud byla reklamace vyřízena výměnou, je další případná reklamace považována za první reklamaci zboží. Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace. O vyřízení je zákazník informován e-mailem, který uvedl již při nákupu.

Po vyřízení reklamace prodávající upozorní o ukončení reklamace kupujícího buď telefonicky, SMS, e-mailem nebo přes Servisní portál prodávajícího. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího.

V případě nevyzvednutí reklamovaného zboží do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy měla být úprava provedena, a byla-li provedena později, do jednoho měsíce od vyrozumění o jejím provedení (tj. zpravidla do 60 dnů od data podání reklamace) je prodávající oprávněn účtovat při výdeji reklamace částku za uskladnění.

Při výdeji zboží po vyřízení reklamace je kupující povinen předložit doklad, na základě kterého, byla věc přijata do reklamace, a musí prokázat svoji totožnost OP nebo platným cestovním pasem.

6. Spotřební materiál

Je-li obsahem balení či předmětem koupě spotřební materiál (cartridge, toner, tisková hlava, lampa projektoru, baterie...), je jeho životnost 6 měsíců, není-li výslovně uvedeno jinak. V případě sluchátek je jednotná životnost 6 měsíců. Výjimkou jsou sluchátka, která byla zakoupena jako samostatný produkt.

Právo kupujícího reklamovat zboží v zákonné lhůtě tím není dotčeno. Kupující však musí přihlížet k výše uvedeným skutečnostem, neboť záruka se nevztahuje na opotřebení způsobené obvyklým užíváním věci a nelze ji tak zaměňovat se životností výrobku.

7. Práva z vad u digitálního obsahu dodávaného spotřebiteli

V případě, kdy je předmětem kupní smlouvy dodávka digitálního obsahu spotřebiteli, použijí se následující ustanovení reklamačního řádu, která mají přednost před obecnými ustanoveními v tomto reklamačním řádu.

Prodávající odpovídá kupujícímu spotřebiteli, že digitální obsah:

a) odpovídá ujednanému popisu a rozsahu, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,

b) je vhodný k účelu, pro který jej kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil, a

c) je poskytován s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k instalaci, a s uživatelskou podporou.

Prodávající odpovídá kupujícímu spotřebiteli, s výjimkou případů, kdy kupujícího spotřebitele na odlišnost této vlastnosti před uzavřením smlouvy zvláště upozornil a kupující s tímto při uzavírání smlouvy výslovně souhlasil, že vedle ujednaných vlastností

a) je digitální obsah vhodný k účelu, k němuž se digitální obsah tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,

b) digitální obsah rozsahem, jakostí a dalšími výkonnostními parametry, včetně funkčnosti, kompatibility, přístupnosti, kontinuity a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem digitálního obsahu téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením,

c) je digitální obsah poskytován s příslušenstvím a pokyny k použití, které může kupující rozumně očekávat, a

d) digitální obsah odpovídá zkušební verzi nebo náhledu, které prodávající zpřístupnil před uzavřením smlouvy.

Pokud se vada projeví za trvání smlouvy, je na prodávajícím, aby prokázal, že digitální obsah či služby digitálního obsahu byly poskytovány bez vad; to neplatí pokud prodávající prokáže, že vadu způsobilo nevyhovující technické či programové vybavení nebo síťové připojení kupujícího nezbytné pro jejich řádné fungování (dále jen „digitální prostředí“), ačkoli byl kupující na jeho potřebu upozorněn; k ověření, zda se vada vyskytla v důsledku nevyhovujícího digitálního prostředí, poskytne kupující nezbytnou součinnost, kdy v případě odmítnutí jejího poskytnutí není prodávající prokazovat, že digitální obsah či služby digitálního obsahu byly poskytovány bez vad.

Prodávající odpovídá také za vadu způsobenou nesprávným propojením digitálního obsahu či služby digitálního obsahu s digitálním prostředím, které bylo provedeno prodávajícím nebo na jeho odpovědnost, popř. které provedl kupující v souladu s návodem poskytnutým prodávajícím.

Kupující může vytknout vadu, které se u digitálního obsahu či digitální služby projeví nebo vyskytne za trvání závazku, resp. v případě jednorázového plnění do dvou let od zpřístupnění.

Pokud má digitální obsah či služba digitálního obsahu vadu, může kupující požadovat její odstranění, ledaže je to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné. Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby nezpůsobil kupujícímu značné obtíže.

Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud prodávající vadu neodstranil v přiměřené době nebo je z prohlášení prodávajícího nebo okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího, pokud se vada projeví i po odstranění nebo pokud je vada podstatným porušením smlouvy. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, pokud je vada digitálního obsahu či služby digitálního obsahu nevýznamná.

Přiměřená sleva dle předchozího bodu se určí jako rozdíl mezi hodnotou digitálního obsahu či služby digitálního obsahu bez vady a vadného digitálního obsahu či služby digitálního obsahu, které byly kupujícímu poskytnuty; pokud mají být digitální obsah či služba digitálního obsahu poskytovány po určitou dobu, zohlední se doba, po kterou byly poskytovány vadně; sleva náleží kupujícímu i v případě odstoupení od smlouvy.

Peněžité částky, které má prodávající z důvodu vadného plnění vydat kupujícímu, vrátí prodávající na vlastní náklady bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů ode dne uplatnění práva z vadného plnění kupujícím, a to způsobem, jakým byla uhrazena cena kupujícím, ledaže kupující výslovně svolí jinak a nevzniknou mu tím další náklady.

8. Použití servisního portálu

Kupující podnikatel může uplatnit reklamaci prostřednictvím online reklamačního modulu, který je jednoduchým nástrojem pro podání a úspěšné vyřízení reklamace (RMA). Umožňuje efektivní komunikaci s reklamačním oddělením společnosti Dataflex Security, s.r.o.

Reklamace může obsahovat pouze jeden produkt.

Postup při zadání reklamace:

1) https://service.dataflex-security.com/

2) Přihlášení do uživatelského účtu

3) " Přidat Ticket" v menu zákaznického účtu

Po vyplnění Ticketu získá kupující číslo reklamace, kterým je potřeba označit zásilku na obalu. Po přidání Ticketu bude kupující informován, na kterou adresu má kupující reklamované zařízení zaslat.

Stav vyřízení reklamace je následně možné sledovat on-line v seznamu reklamací v zákaznickém účtu po přihlášení na https://service.dataflex-security.com/.

9. Kontakty

Adresa reklamačního oddělení:

Dataflex Security, s.r.o.

Lužná 716/2, Vokovice

160 00 Praha 6

Tel: +420 220 105 560

e-mail: reklamace@dataflex-security.com